Všeobecné informace k výstavbě dřevěných domků

Vážený zákazníku,

srdečně blahopřejeme k Vaši koupi. V tomto návodu k výstavbě, popř. v přiložených výkresech, je krok po kroku popsáno, jak můžete Váš dřevěný domek zcela jednoduše sám postavit.

Koupil jste trvalý dřevěný výrobek, z kterého budete mít radost mnoho let. Pro dosažení nejlepších výsledků bychom Vám chtěli sdělit následující informace:

- Zboží musí být zkontrolováno během 14 dnů po převzetí a před samotnou výstavbou.

- Upozorňujeme na to, že firma Ceha s.r.o.není zodpovědná za zvlášť vzniklé náklady, které nastaly nedokonalou kontrolou před výstavbou.

- Vyjměte dřevěné součásti z obalu 2 dny před výstavbou, aby si materiál mohl zvyknout na stupeň vlhkosti prostředí.

- Odstraňte fólii, položte prkna a trámky s malými mezerami mezi sebou na místo, kde nejsou ohroženy deštěm nebo přímým slunečním zářením.

- Zkontrolujte podle kusovníku, zda je zboží úplné a bez vady.

- Pokud nezačnete ihned c výstavbou, je důležité, balík po kontrole jednotlivých dílů zase složit, položit naplocho a na paletě chránit proti dešti a slunečnímu záření

- Zboží neuschovávejte ve vytápěné místnosti.

Je-li zboží dodáno domů:

Domek se dodává na paletě, zabalené ve fólii. Adresa příjemce musí být dosažitelná pro nákladní auto s celkovou nosností 12 tun.

Dodávka:

Než spedici podepíšete dodací list, měl byste zkontrolovat následující:

1. Souhlasí dodané zboží s Vaší objednávkou?

2. Byl balík dodán na paletě, zabalený ve fólii?

3. Je stavební sada na vnějšku poškozená?

Důležité:

Pokud by nebyl jeden z výše uvedených bodů splněn, vyznačte to prosím na dodacím listě a nechejte to podepsat řidičem dříve, než podepíšete dodací list.

Případné reklamace

Věnujeme největší péči výrobě i balení, abychom dodali optimální výrobek. Přesto se může stát, že něco nebude splňovat Vaše očekávání. Pokud budou některé díly vadné nebo poškozené tak, že nebude možné bezvadné zpracování, nahlaste to prosím během 14 dnů písemně poštou nebo e-mailem ceha o ceha.cz

Zákaznický servis:

Pro případné reklamace se v balíku nachází reklamační formulář:

- Číslo objednávky: to je číslo, pod kterým je objednávka u nás registrovaná a zpracována. Toto číslo se mimo jiné nachází i na nálepce na balíku nebo na dodacím listě.

- Výrobní číslo: toto je číslo ze sériové výroby: začíná 2 písmeny: CN nebo PN. Toto číslo se nachází na nálepce na balíku a/nebo na razítku v návodu k výstavbě.

- Vaše jméno, adresu a telefonní číslo.

- Číslo zboží dílu, který reklamujete, s uvedením stížnosti.

Úplně vyplněný formulář spolu s dodacím listem můžete zaslat poštou nebo e-mailem .

CEHA TRADING s.r.o.

Mostkovice 602
798 02 Mostkovice
IČO: 28308115
e-mail :ceha@ceha.cz

Můžete samozřejmě také navázat kontakt s Vaším prodejcem. My budeme Vaši reklamaci pečlivě zkoumat a postaráme se o to, aby byly potřebné díly co nejrychleji dodatečně dodány. Stížnosti ohledně materiálu nebudou akceptovány, pokud byl materiál již natřen.

Výstavba:

- Držte se přesně návodu k výstavbě a výkresů.

- Je důležité zhotovit pro domek základy.

Máte volbu mezi základem:

  • z věncových trámů,
  • z betonových tvárnic.
  • z prefabrikovaných betonových nosníků nebo z betonové základové desky.

- Spojení mezi dřevěným domkem a základem lze nejlépe utěsnit silikonem.

- Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku

Užitečné tipy:

- Zajistěte, aby byl základ pod domkem rovný a vodorovný.

- Zajistěte, aby byl případný základ a/nebo podlahové trámky vyčnívaly několik centimetrů nad povrch terénu.

- Zajistěte, aby byl domek zakotven do základu nebo do terénu.

- Nezapomeňte svůj domek pojistit.

- Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku

- Ošetřete zámek alespoň jednou za rok grafitovým práškem.

- Část obalové fólie můžete použít jako vodotěsnou dělící vrstvu mezi základem a domkem.

- Při vybalení balíku vyjměte nejprve trámky a prkna a položte je odděleně od sebe dříve, než začnete s výstavbou. Je tak zajištěno, že péra a drážky prvků leží volně a zamezí se poškození.


Údržba:

- Venkovní nátěr provádíme po postavení stavby 2x.

- Vnitřní stranu domku a dveří je dobré, v závislosti na místních podmínkách, alespoň každé tři roky natřít vlhkost odrážejícím mořidlem, které je vhodné pro vnitřní i vnější nátěry. Další informace získáte u svého prodejce. Dřevo je přírodní produkt, který žije. To znamená, že každý kus dřeva má jinou strukturu a kresbu. Je proto normální, že se v dřevě vyskytují odchylky. Tyto individuální odlišnosti propůjčují dřevu jeho přírodní šarm.

Přípustné odchylky jsou:

- V dřevě pevně vrostlé suky.

- Vypadlé suky o maximálním průměru 4 cm.

- Zbytky po hoblování, kůra stromů na spodní straně střechy a prken podlahy, a to pod podmínkou, že lze pohledovou stranu lícovat a zpracovat.

- Lehké různé zbarvení (toto nemá žádný vliv na životnost).

- Trhliny, které nemají vliv na konstrukci.

- Výrony pryskyřice.

- Pootočení a zakulacení, pokud to při zpracování a výstavbě nemá negativní vliv.

- Klínové spoje na zub ve stěnových trámcích a případně ve dveřích a oknech.

Záruka:

Záruční lhůta běží 2 roky, vyjma kování. Ze záruky jsou vyjmuty následující vady, které vznikají jako důsledek nevhodných skutečností:

- nevhodně provedený základ,

- nerovný a ne vodorovný základ,

- výstavba neproběhla podle návodu k výstavbě,

- nedostatečná údržba a nepoužití vlhkost odrážející barvy,

- nesprávná nebo neodborně položená střešní krytina,

- pevné sešroubování nebo přibití pod sebou ležících

,

stěnových trámků, okenních a dveřních rámů,

- škody, které vznikly neodbornou přístavbou, vestavbou a/nebo přestavbou,

- chybějící a/nebo nesprávně připevněné kotvení střechy (to je vždy součástí dodávky),

- případné seřízení oken a dveří způsobené sesycháním a sedáním dřevěné stavby jedná se o seřízení pantů oken a dveří ,

- seřízení zavíraní kliky a zámků

- přírodní katastrofy nebo jiné násilné vlivy,

- rychlosti větru vyšší než 7 Beaufort /mírný vítr ,50-61km/hod /

Dále je třeba respektovat:

- Vaše okna a dveře se standardně nedodávají zasklené pravým sklem. Pokud by však bylo dodáno pravé sklo, nelze rozbitou tabuli skla reklamovat jako součást dodávky.

- Váš zahradní domek musí být ukotven s odolností proti vichřici.

- Váš zahradní domek není standardně pojištěn. Pokud si to přejete, můžete Váš zahradní domek pojistit proti vnějšímu poškození, vandalismem nebo vichřicí. Informujte se u svého pojišťovacího makléře na možnosti.

Důležité!

Možné příčiny případných problémů

A: Tvorba trhlin ve stěně:

Dřevo žije a přizpůsobuje se střídavým povětrnostním podmínkám. V některých oblastech existují extrémní změny počasí. Může se stát, že při extrémním suchu vzniknou mezi jednotlivými stěnovými trámky mezery. Pak je třeba postupovat následovně:

Krok 1: odstraňte z vnitřní strany dveří horní lištu na rámu dveří a zjistěte, zda nad tím ležící stěnový trámek leží na rámu dveří. Je-li tomu tak, proveďte kroky 2, 3, 4 a 5. Není-li tomu tak, kontaktujte firmu Ceha s.r.o. nebo Vašeho prodejce.

Krok 2: za účelem odstranění mezery přišroubujte krycí lišty na vnitřní stranu rámu dveří a odstraňte dveře a rám dveří.

Krok 3: zvětšete dveřní otvor pilou na horní straně o _x _ cm ( v závislosti na velikosti mezery, max. 1 cm)

Krok 4: pokud stále ještě nelze mezeru odstranit, klepejte lehce gumovým kladivem nad rohovým spojem na střechu tak, aby se stěnové trámky dostaly do své původní polohy.

Krok 5: dveře s rámem opět zabudujte.

B: Střešní prkna se vzdouvají:

Střešní prkna musí být připevněna 2 hřebíky v každém upevňovacím bodě (boční stěna a střešní vazníky). Pokud byl pro každý upevňovací bod použit jen 1 hřebík, mohou se střešní desky šikmo a směrem nahoru vydouvat.

C. Poškození péra a drážky

Je možné, že se péra a drážky prvků někde během přepravy částečně poškodí. Pokud je při montáži krytí mezi pérem a drážkou zaručené, nepředstavuje to důvod pro reklamaci. Lehké poškození péra a drážky nemá vliv na stabilitu domku.

Další všeobecné informace ohledně zahradních domků a dřevěných výrobků najdete na naši webové stránce www.ceha.cz


SEO, www stránky | Almaweby